Gminny Ośrodek Kultury w Łukowie

RODO

W celu zapoznania się z nowymi uregulowaniami prawnymi na temat ochrony Pani/Pana/Państwa danych osobowych proszę przeczytać poniższą informację

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Na podstawie art.13 RODO ( Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie przetwarzania danych osobowych

Informujemy, że Pani/Pana/Państwa dane osobowe w danej sprawie , będą przetwarzane przez Gminny Ośrodek Kultury w Łukowie , ul. Świderska 12 , 21-400 Łuków, jako Administratora Danych Osobowych (ADO), w celu jej zrealizowania . Pani/Pana/Państwa dane będą przechowywane i przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel, dla którego zostały zebrane bądź do czasu definitywnego załatwienia sprawy i wygaśnięcia roszczeń z nią związanych oraz do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych .Skutkami czynności przetwarzania danych osobowych jest przesyłanie korespondencji ,zaproszeń, ofert , umów cywilno –prawnych, zamówień itp. w zakresie prowadzonej działalności statutowej Administratora ( Gminny Ośrodek Kultury w Łukowie)
Pani/Panu/Państwu przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania , poprawienia lub usunięcia( być zapomnianym) oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Każdy, którego zostało naruszone prawo do ochrony danych osobowych ,ma prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego , do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do załatwienia danej sprawy. Konsekwencją nie podania danych wymaganych przez Gminny Ośrodek Kultury w Łukowie może być powodem możliwości załatwienia i realizacji określonej sprawy.).
Sprzeciw w stosunku do czynności przetwarzania jak również wszelkie inne uprawnienia, które dotyczą złożenia sprzeciwu w odniesieniu do danych Pana/Pani/Państwa, można wykonać poprzez złożenie oświadczenia za pomocą korespondencji pocztowej, e-mailem na adres gok@lukow.ug.gov.pl

Gminny Ośrodek Kultury w Łukowie przetwarza dane osobowe i wizerunki uczestników imprez i zajęć kulturalnych do celów związanych z promocją GOK – na podstawie „Klauzuli Informacyjnej dla uczestników imprez kulturalnych, zajęć wolnoczasowych i zespołów amatorskiego ruchu artystycznego”. Za przetwarzanie danych osobowych i wizerunków w powyższym zakresie odpowiedzialność ponosi Gminny Ośrodek Kultury w Łukowie.
Mając na uwadze obowiązujące przepisy prawne , Gminny Ośrodek Kultury w Łukowie nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie i rozpowszechnianie przez uczestników w/w imprez i zajęć danych osobowych i wizerunków innych uczestników np. wykonywanie własnych zdjęć, filmów na uroczystościach, zawodach, konkursach lub kopiowanie danych i wizerunku ze strony internetowej GOK , przekształcanie i zamieszczanie ich w Internecie na innych portalach społecznościowych jak Facebook i inne. Uprzejmie przypominamy, że rozpowszechnianie danych osobowych innej osoby i wizerunku wymaga uzyskania zezwolenia od tej osoby. Brak takiej zgody może pociągnąć za sobą konsekwencje prawne i karne dla osoby która dopuszcza się takich nieprawnych praktyk.

Terminy przechowywania danych osobowych
przez Gminny Ośrodek Kultury w Łukowie

 1. Umowy wynajmu lokali – przez okres 5 lat,
 2. Umowy zlecenia , umowy o dzieło – przez okres 5 lat,
 3. Imprezy ,wystawy, uroczystości , konkursy organizowane przez GOK – przez okres 25 lat,
 4. Wyjazdy, wycieczki organizowane przez GOK – przez okres 10 lat,
 5. Ewidencja sekcji i zespołów – przez okres 25 lat,
 6. Wydawnictwa, publikacje, materiały promocyjne GOK – przez okres 25 lat

Regulamin korzystania ze strony

 1. Gminny Ośrodek Kultury w Łukowie zwany dalej GOK umożliwia dostęp do zasobów informacyjnych zwany dalej „Dostępem” ze strony internetowej GOK zwaną dalej „Stroną”;
 2. Strona prowadzi wyłącznie informacyjną działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Łukowie;
 3. Treści publikowanych artykułów nie jest sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego;
 4. Strona dostosowuje swoje treści do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych ( „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”);
 5. Na Stronie mogą być opublikowane artykuły społecznościowe. GOK nie ponosi odpowiedzialności za treść przesłanych artykułów, ogłoszeń, reklam oraz zawartości mediów. Przesłane informacje są weryfikowane i sprawdzane przez GOK pod względem zgodności z prawem i zasadami współżycia społecznego i zastrzega sobie prawo do zmiany treści artykułu, a także odmowy publikacji w przypadku niezgodności z obowiązującymi przepisami bądź linią programową Strony;
 6. Zamieszczone na „Stronie” materiały pisemne, zdjęcia, grafika i filmy korzystają z ogólnych zasad z ochrony udzielanej przez przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 666, 1333). Każdy z użytkowników Strony zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich pod rygorem odpowiedzialności cywilnoprawnej oraz karnej wynikającej z przepisów tej ustawy;
 7. GOK zezwala na korzystanie z tekstów zawartych na Stronie w zakresie własnego dozwolonego użytku osobistego. Wykorzystanie tekstów zawartych na Stronie w innym celu- nie wymaga zgody GOK , pod warunkiem umieszczenia na każdej kopii informacji o brzmieniu „Tekst pochodzi ze strony internetowej www.gok.lukow.pl (GOK) ”. Nie wymagana jest również zgoda GOK na wykorzystywanie zdjęć i filmów pod warunkiem umieszczenia na każdej kopii informacji o brzmieniu „Zdjęcie, film pochodzi ze strony internetowej www.gok.lukow.pl (GOK) ”;
 8. Gminny Ośrodek Kultury w Łukowie (GOK) nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania , jakie użytkownicy Strony podejmą na podstawie informacji udostępnianych na Stronie . Każdy użytkownik Strony ponosi odpowiedzialność prawną i karną za nie przestrzeganie warunków zawartych w niniejszym regulaminie i naruszanie przepisów prawa w tej mierze.
Pliki cookies
Informacje podstawowe

Poprzez pliki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. “Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Osadzone treści z innych stron internetowych

Artykuły na tej stronie mogą zawierać treści osadzone, np. filmy w serwisie Youtube, publikacje w serwisie issuu itp. Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.

Witryny mogą zbierać informacje o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie. Administratorem zebranych w ten sposób danych są właściciele tych witryn

dyrektora GOK Łuków
/-/
Kamil Zaliwski

Regulamin imprez kulturalnych

 1. Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa zasady udziału w imprezach kulturalnych organizowanych przez Gminny  Ośrodek Kultury w Łukowie.

Przez imprezę rozumie się wszelkie wydarzenia kulturalne oraz spotkania i kursy organizowane i/lub współorganizowane przez GOK.

Udział w imprezie oznacza akceptację przez uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.

II. Zgłoszenie uczestnictwa

Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać w sposób podany w informacji o imprezie.

W   przypadku   gdy  liczba   uczestników   imprezy   jest  ograniczona, o  wpisie na listę Uczestników  decyduje  kolejność  zgłoszeń.  GOK  zastrzega możliwość wprowadzenia innych kryteriów kwalifikujących do udziału w imprezie.

III.  Zmiany terminu imprezy

GOK zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w harmonogramie imprez oraz do zmian terminów imprez.

GOK zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w przypadku braku wystarczającej ilości uczestników oraz w innych przypadkach wskazanych w zawiadomieniu o odwołaniu.

Informacja dotycząca odwołania imprezy jest umieszczana na stronie internetowej GOK
oraz na plakatach.

IV. Ochrona danych osobowych i wizerunku Uczestnika

Zgodnie z  Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zmianami) GOK nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez uczestnika (imię i nazwisko, adres e-mail) będą jednak przetwarzane przez GOK
w celach marketingowych, przeprowadzenia szkolenia/warsztatów oraz w celach komunikacji pomiędzy GOK a Uczestnikiem.

Poprzez przystąpienie do udziału w Imprezie, uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez GOK.

Udział w imprezie oznacza wyrażenie przez Uczestnika zgody na nieodpłatne utrwalenie swojego wizerunku w wyżej wskazanym zakresie, a także na jego rozpowszechnianie bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez umieszczanie fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych: w serwisach internetowych prowadzonych przez GOK, w innych elektronicznych środkach przekazu zarządzanych, lub wykorzystywanych w dowolnym zakresie przez GOK,
w publikacjach GOK, a także w publikacjach i serwisach osób trzecich, z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować informacje o działalności prowadzonej przez GOK, a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone.

GOK zapewnia, że wizerunek uczestników imprez nie będzie wykorzystywany przez niego
w celach zarobkowych, a uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia, w szczególności prawo do wynagrodzenia.

Każdy kto korzysta z imprez organizowanych przez GOK i nie wyraża zgody na przetwarzanie jego danych osobowych (w tym wizerunku) w ramach nagrań wizualnych, dźwiękowych, zdjęciowych dokonywanych przez GOK w celach promocyjnych i rozpowszechniania działań GOK jest obowiązany zgłosić to niezwłocznie pisemnie Dyrektorowi GOK.

V. Odpowiedzialność

Zabrania się Uczestnikom rejestrowania dźwięku, fotografowania i filmowania imprez oraz rozpowszechniania materiałów dydaktycznych bez zgody GOK i prowadzącego imprezę.

GOK oświadcza, że treści przekazane przez niego w trakcie imprezy maja charakter wyłącznie edukacyjny. GOK nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe
u Uczestników lub osób trzecich, w związku lub na skutek wykorzystania przez uczestników informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych w trakcie imprezy, w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 19 kwiecień 2023 roku.

Regulamin jest dostępny na stronie Gminnego Ośrodka Kultury w Łukowie: www.gok.lukow.pl

 1. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązujące, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przepisy o ochronie przeciwpożarowej, a także przepisy o ochronie osób i mienia.