Gminny Ośrodek Kultury w Łukowie

Regulamin imprez kulturalnych

  1. Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa zasady udziału w imprezach kulturalnych organizowanych przez Gminny  Ośrodek Kultury w Łukowie.

Przez imprezę rozumie się wszelkie wydarzenia kulturalne oraz spotkania i kursy organizowane i/lub współorganizowane przez GOK.

Udział w imprezie oznacza akceptację przez uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.

II. Zgłoszenie uczestnictwa

Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać w sposób podany w informacji o imprezie.

W   przypadku   gdy  liczba   uczestników   imprezy   jest  ograniczona, o  wpisie na listę Uczestników  decyduje  kolejność  zgłoszeń.  GOK  zastrzega możliwość wprowadzenia innych kryteriów kwalifikujących do udziału w imprezie.

III.  Zmiany terminu imprezy

GOK zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w harmonogramie imprez oraz do zmian terminów imprez.

GOK zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w przypadku braku wystarczającej ilości uczestników oraz w innych przypadkach wskazanych w zawiadomieniu o odwołaniu.

Informacja dotycząca odwołania imprezy jest umieszczana na stronie internetowej GOK
oraz na plakatach.

IV. Ochrona danych osobowych i wizerunku Uczestnika

Zgodnie z  Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zmianami) GOK nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez uczestnika (imię i nazwisko, adres e-mail) będą jednak przetwarzane przez GOK
w celach marketingowych, przeprowadzenia szkolenia/warsztatów oraz w celach komunikacji pomiędzy GOK a Uczestnikiem.

Poprzez przystąpienie do udziału w Imprezie, uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez GOK.

Udział w imprezie oznacza wyrażenie przez Uczestnika zgody na nieodpłatne utrwalenie swojego wizerunku w wyżej wskazanym zakresie, a także na jego rozpowszechnianie bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez umieszczanie fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych: w serwisach internetowych prowadzonych przez GOK, w innych elektronicznych środkach przekazu zarządzanych, lub wykorzystywanych w dowolnym zakresie przez GOK,
w publikacjach GOK, a także w publikacjach i serwisach osób trzecich, z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować informacje o działalności prowadzonej przez GOK, a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone.

GOK zapewnia, że wizerunek uczestników imprez nie będzie wykorzystywany przez niego
w celach zarobkowych, a uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia, w szczególności prawo do wynagrodzenia.

Każdy kto korzysta z imprez organizowanych przez GOK i nie wyraża zgody na przetwarzanie jego danych osobowych (w tym wizerunku) w ramach nagrań wizualnych, dźwiękowych, zdjęciowych dokonywanych przez GOK w celach promocyjnych i rozpowszechniania działań GOK jest obowiązany zgłosić to niezwłocznie pisemnie Dyrektorowi GOK.

V. Odpowiedzialność

Zabrania się Uczestnikom rejestrowania dźwięku, fotografowania i filmowania imprez oraz rozpowszechniania materiałów dydaktycznych bez zgody GOK i prowadzącego imprezę.

GOK oświadcza, że treści przekazane przez niego w trakcie imprezy maja charakter wyłącznie edukacyjny. GOK nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe
u Uczestników lub osób trzecich, w związku lub na skutek wykorzystania przez uczestników informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych w trakcie imprezy, w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 19 kwiecień 2023 roku.

Regulamin jest dostępny na stronie Gminnego Ośrodka Kultury w Łukowie: www.gok.lukow.pl

  1. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązujące, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przepisy o ochronie przeciwpożarowej, a także przepisy o ochronie osób i mienia.